RMRKBL

Algemene Voorwaarden van RMRKBL

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Ingrid Edith van Lith handelend onder de namen “RMRKBL”, “ONPR Academy” of “Ingrid van Lith”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70979499 gevestigd in Waddinxveen hierna te noemen “Ingrid van Lith” 1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Ingrid van Lith zijn aanvaard. 1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ingrid van Lith en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 1.5 Indien Ingrid van Lith niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ingrid van Lith in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes

2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Ingrid van Lith bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Ingrid van Lith als juist worden aangemerkt. 2.2 Ingrid van Lith kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ingrid van Lith daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ingrid van Lith anders aangeeft. 2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ingrid van Lith niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 2.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Ingrid van Lith te laten weten.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle door Ingrid van Lith vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Het totaalbedrag en de door de Opdrachtgever af te rekenen bedragen zijn inclusief 21% BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. 3.2 Ingrid van Lith is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Inschakeling van derden

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4.2 Indien Ingrid van Lith derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Ingrid van LithL derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ingrid van Lith dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 5.2 Ingrid van Lith zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 5.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 5.4 Indien door Ingrid van Lith of door Ingrid van Lith ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening. 5.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ingrid van Lith aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ingrid van Lith worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ingrid van Lith zijn verstrekt, heeft Ingrid van Lith het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Ingrid van Lith ter beschikking heeft gesteld. Ingrid van Lith is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ingrid van Lith is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ingrid van Lith zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 5.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Ingrid van Lith gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ingrid van Lith op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ingrid van Lith een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 5.9 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Ingrid van Lith gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ingrid van Lith daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 Ingrid van Lith is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Ingrid van Lith ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Ingrid van Lith kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 6.2 Voorts is Ingrid van Lith bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ingrid van Lith kan worden gevergd. 6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ingrid van Lith op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ingrid van Lith de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 6.4 Indien Ingrid van Lith tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Ingrid van Lith gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ingrid van Lith gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ingrid van Lith, zal Ingrid van Lith in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ingrid van Lith extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ingrid van Lith anders aangeeft. 6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ingrid van Lith vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ingrid van Lith op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 6.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald. 6.10 Indien Ingrid van Lith niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. 6.11 Ingrid van Lith heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen. 6.12 Is Ingrid van Lith toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Ingrid van Lith zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Ingrid van Lith zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Ingrid van Lith is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Ingrid van Lith geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ingrid van Lith niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ingrid van Lith of van derden, ziekte van de medewerker van Ingrid van Lith, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Ingrid van Lith heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ingrid van Lith haar verbintenis had moeten nakomen. 7.3 Ingrid van Lith kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 7.4 Voor zover Ingrid van Lith ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ingrid van Lith gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separate factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 7.5 In geval van overmacht zal Ingrid van Lith zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien Ingrid van Lith aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 8.2 Ingrid van Lith is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ingrid van Lith is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 8.3 Indien Ingrid van Lith aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ingrid van Lith beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 8.4 De aansprakelijkheid van Ingrid van Lith is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Ingrid van Lith geldende eigen risico, in voorkomend geval. 8.5 Ingrid van Lith is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen. 8.6 Ingrid van Lith sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Ingrid van Lith bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. 8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ingrid van Lith of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Vrijwaring

9.1 Ingrid van Lith zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Ingrid van Lith jegens Opdrachtgever is. 9.2 Opdrachtgever vrijwaart Ingrid van Lith tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Ingrid van Lith bedingen. 9.3 Opdrachtgever vrijwaart Ingrid van Lith volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Ingrid van Lith door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven. 9.4 Indien Ingrid van Lith door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Ingrid van Lith zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ingrid van Lith, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ingrid van Lith en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10. Annulering

10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ingrid van Lith anders is overeengekomen.

Annulering Live trainingen, seminars, masterminds, events

10.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een live training, seminars, events de volgende kosten verschuldigd: Bij annulering van een live training, seminar, event a. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het factuurbedrag. b. binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het factuurbedrag. c. binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het factuurbedrag. d. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten. 10.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Annulering is een feit als Ingrid van Lith ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringse-mail.

Annulering Open inschrijving

10.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Ingrid van Lith bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. informatiebijeenkomsten, webinars, online masterminds of teleseminars. 10.3.2. Ingrid van Lith behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Ingrid van Lith, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag. 10.3.3 Ingrid van Lith heeft het recht om -met duidelijke opgave van redenen -deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag. 10.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. 10.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Ingrid van Lith, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd. 10.3.6 Annulering dient uitsluitend per -door Ingrid van Lith bevestigde email -te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Ingrid van Lith. 10.3.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies.

10.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één-op-één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 24 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 24 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Annulering langlopende opdrachten

10.5.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 10.3.4 en 10.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Ingrid van Lith aanleiding is om anderszins over een te komen.  

Artikel 11. Betaling facturen

11.1 Opdrachtgever dient de facturen van Ingrid van Lith binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Ingrid van Lith is gerechtigd om periodiek te factureren. 11.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 11.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ingrid van Lith verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 11.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Ingrid van Lith zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren. 11.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Ingrid van Lith gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Ingrid van Lith om schadevergoeding te vorderen. 11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7-2012), incassokosten aan Ingrid van Lith verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van €150,-. 11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12. Online abonnementen, subscriptions of memberships

12.1 De abonnementen zijn persoonlijk op naam van de Opdrachtgever en niet overdraagbaar. Een abonnement bestaat uit: a. programma met een jaarlijkse betaling, met een looptijd van minimaal één (1) jaar na aanmeldingsdatum en wordt jaarlijks met voorafgaande aankondiging verlengd; b. programma met een maandelijkse betaling, met een looptijd van één (1) maand na aanmeldingsdatum en wordt automatisch zonder voorafgaande aankondiging maandelijks verlengd. 12.2.a Indien Opdrachtgever zich aanmeldt voor een programma met een jaarlijkse betaling dan gaat hij akkoord met de aanbieding/het bedrag dat geldt op het moment van aankoop en voor de afgesproken looptijd van 1 jaar. Ingrid van Lith kan na de looptijd van het abonnement het bedrag wijzigen, verhogen en/of verlagen als zij dat wenst. Echter, dit wordt door Ingrid van Lith maximaal één maand, maar tenminste 14 dagen voorafgaand aan het aflopen van de looptijd aangekondigd. Wanneer de Opdrachtgever binnen een termijn van één (kalender)maand voor aflopen van het abonnement niet annuleert, wordt het abonnement voortgezet voor een looptijd van tenminste 12 maanden tegen op dat moment geldende bedrag. 12.2.b Indien Opdrachtgever zich aanmeldt voor een programma met een maandelijkse betaling dan gaat hij akkoord met de aanbieding/het bedrag dat geldt op het moment van aankoop voor onbepaalde tijd, tot het abonnement door de Opdrachtgever of Ingrid van Lith wordt opgezegd. Opdrachtgever geeft met inschrijving voor het programma toestemming aan Ingrid van Lith om het maandelijkse verschuldigde afgesproken bedrag automatisch te incasseren van de opgegeven betaal- of kredietrekening van de Opdrachtgever. Als het bedrag van hetzelfde abonnement wordt gewijzigd, verhoogd en/of verlaagd heeft dit geen enkele invloed op het lopende abonnement van de Opdrachtgever. 12.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van het abonnement, dan is Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 12.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ingrid van Lith verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 12.5 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Ingrid van Lith zich het recht voor om toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal te annuleren. 12.6 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Ingrid van Lith gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Ingrid van Lith om schadevergoeding te vorderen. 12.7 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7-2012), incassokosten aan Ingrid van Lith verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van €150,-. 12.8 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

30-Dagen garantie en annuleren online abonnementen, subscriptions of memberships

12.9 Op alle online abonnementen, subscriptions of memberships hanteert Ingrid van Lith een 30 dagen niet tevreden, geld terug garantie. Indien de Opdrachtgever gebruik wil maken van deze garantie dient hij een e-mail te sturen aan Ingrid van Lith op hallo@rmrkbl.nl o.v.v. 30-dagen-geld-terug-garantie. 12.9.a Bij schriftelijke annulering van jaarlijkse abonnementen binnen 30 dagen na aanmeldingsdatum, krijgt Opdrachtgever zijn volledige investering retour. De Opdrachtgever verliest bij de binnen 30-dagen annulering/opzegging van het jaarprogramma direct zijn toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal. Bij annulering na 30 dagen na de aanmeldingsdatum, is de Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd en behoudt de Opdrachtgever toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal voor de resterende 12 maanden na aanmeldingsdatum. Na deze periode verliest de Opdrachtgever zonder voorafgaande aankondiging toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal. Voorbeeld: je meldt je aan op 10 januari. Je annuleert voor 9 februari, dan krijg je volledige bedrag retour. Maar annuleer je op 11 februari, dan heb je geen recht op retour van het door jou betaalde bedrag. Jouw abonnement en toegang verloopt dan pas op 9 januari 12 maanden later. 12.9.b Bij schriftelijke annulering van maandelijkse abonnementen binnen 30 dagen na aanmeldingsdatum, krijgt Opdrachtgever zijn volledige investering retour. De Opdrachtgever verliest bij de binnen 30-dagen annulering/opzegging van het maandelijkse abonnement direct zijn toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal. Bij annulering na 30 dagen na de aanmeldingsdatum, is de Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag van die maand verschuldigd en behoudt de Opdrachtgever toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal voor de resterende betaalde periode na aanmeldingsdatum. Na deze periode verliest de Opdrachtgever zonder voorafgaande aankondiging toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal. Voorbeeld: je meldt je aan op 10 januari. Je annuleert voor 9 februari, dan krijg je volledige bedrag retour. Maar annuleer je op 11 februari, dan heb je geen recht op retour van het bedrag van de voorafgaande maand en ook ben je het bedrag van de nieuwe maandelijkse periode verschuldigd. Jouw abonnement en toegang verloopt dan op 9 maart.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Ingrid van Lith verboden om de door Ingrid van Lith verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt. 13.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Ingrid van Lith.

Artikel 14. Geheimhouding en Privacy

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 14.2 De persoonlijke gegevens die Ingrid van Lith via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Ingrid van Lith houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie daarvoor ook onze Privacyverklaring.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Ingrid van Lith zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Ingrid van Lith, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ingrid van Lith het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

***** Update 18.04.2020 *****

Word 3x Productiever | RMRKBL

Word 3x Productiever

Hoe zou het voor je zijn als jij ook binnen enkele minuten 3X productiever wordt?

Pling, je hebt een e-mail. Tring, tring, tring, je telefoon gaat. Je scrolt wat over je social media feeds. En als het dan 17.00 uur is, vraag jij jezelf af hoe de tijd zo snel kon gaan. Er zitten te weinig uren in een dag om de dingen te doen die jij moet doen.

Ik ben benieuwd wat jij met de tijd gaat doen, die je over hebt als je mijn strategieën toepast.

 

Meld je hieronder aan met jouw voornaam en e-mailadres en ik stuur je direct de link naar de videotraining.

Je bent binnen! Je ontvangt een e-mail binnen enkele minuten met de link naar de eerste video. Check ook je spambox.

CREËER EEN REMARKABLE LEVEN

Ben je er klaar voor om het leven te CREËREN en LEVEN, waar je altijd van hebt gedroomd? Vul hieronder het formulier in om samen met Ingrid te ontdekken welk persoonlijke of zakelijke ontwikkelingsprogramma het beste bij jou past.

You have Successfully Subscribed!

Wachtlijst Los Je Problemen Op

Wanneer jij verzekerd wilt zijn van een plek in deze training, reserveer dan NU alvast jouw plek op de wachtlijst. Voor deze LIVE training zijn slechts 25 plekken beschikbaar, dus niet iedereen kan meedoen. Daarom is er noodzakelijkerwijs een wachtlijst. En terwijl je wacht, ontvang jij iedere week interessante updates die je gelijk kunt toepassen én voorrang zodra de deuren weer opengaan. Je hoeft je alleen hieronder aan te melden en je hoort vanzelf van mij.

Yes, je staat nu op de wachtlijst!